Ami Amar Khudha Shikha

Ami amar khudha shikha
Tumi tomar kripar rabi

Translation

I am my hunger-flame.
You are Your Compassion-Sun.