Shantir Dekha Nahi Pabe Kabhu

Shantir dekha nahi pabe kabhu
Atmagyaner age

Translation

Peace cannot be found
Before self-knowledge is won.