Dharanir Bedanar Habe Abasan Turiyer

Dharanir bedanar habe abasan
Turiyer chetanar pele sandhan