Basanar Mane Ghuribona Ar

Basanar mane ghuribona ar
Kamana guhai ghuribona
Akuti agun jwalabo parane
Asakti dore bandhibona