13. Basanar mane ghuribona ar

Basanar mane ghuribona ar
Kamana guhai ghuribona
Akuti agun jalabo parane
Asakti dore bandhibona

Translation: I shall no more roam
In the forest of my mind...