Amrita Kutir Shantir Nir

Amrita kutir shantir nir
Dakiche amai gopane
Ma Alo Devir anadi gabhir
Nachiche amiya nayane
Andhar nishar timir prachir
Hanibo nimeshe nashibo
Bandhibo amar jiban maran
Bhibhur charane bandhibo