Deshabandhu Chitta Ranjan (song)

Deshabandhu Deshabandhu
    Chitta Ranjan
Banger hiyar ashesh gaurob
    Amulya dhan
Bharat matar mukti swapan
Tumi tomar ashrunayan
Chitta Ranjan Chitta Ranjan
Data samrat tomar jiban
Chitta Ranjan Chitta Ranjan
    Paramer das
Bhitar bahir sudha nirjhar
    Banger ullas

27 April 1993