Hriday Pure Jete Habe Habo Twara Toiri

Hriday pure jete habe
Habo twara toiri
Sabai sethai param apan
Nai je keha boiri