Urdhe Akashe Nimne Batase

Urdhe akashe nimne batase
Gahi taba jaya giti
Tumi je amai diyecho bidhata
Sabare danite priti