Asha Bina Jiban Kusum Phutbena Go

Asha bina jiban kusum
Phutbena go phutbena
Asha bina jiban trisha
Mithbena go mithbena