Bahu Barasher Moher Bandhan Bhangiya

Bahu barasher moher bandhan
Bhangiya phelechi ajike
Paramanande pranati janai
Hiya taranir majhike