Bhitar Bahir Tibra Asha Ei Je Amar Parichoy

Bhitar bahir tibra asha
Ei je amar parichoy
Jiban rane habo jayi
Sathe prabhu barabhoy