Sadhan Bhajan Ar Aradhan Kothai Gelo

Sadhan bhajan ar aradhan
Kothai gelo chale
Pabo ki hai kisroy aban
Prabhu charan tale