Sucharu Aj Bhitar Amar Bahir Amar Taito

Sucharu aj bhitar amar
Bahir amar
Taito halem bishwa mayer
Bishesh andhar