Amar Sakal Chinta Kata Tomar Paye

Amar sakal chinta kata
Tomar paye rakhbo
Puta chite dibanishi
Tomai ami dakbo