Sandeha Man Tomare Bhangiya Karibo

Sandeha man tomare bhangiya
Karibo ajike churmar
Shanti labhibo bhitare bahire
Pratiti nimeshe amarar