Param Pitar Charam Mitar Karuna Plaban

Param pitar charam mitar
Karuna plaban chiti
Khule dilo aji bahu jibaner
Supta baddha diti