Ami Hate Chahi Janani Tomar

Ami hate chahi janani tomar
Shanti baridhi swapani
Eso eso mago sathe niye eso
Tomar jyotir tarani