Karte Chahi Dharar Gehe Tomar Bijoy

Karte chahi dharar gehe
Tomar bijoy ghosana
Dao go mago urdha gami
Muktikami eshana