Asimatar Jatri Ami Asimatar Jatri Bahu Dure

Asimatar jatri ami
Asimatar jatri
Bahu dure rekhechi aj
Agyanatar ratri