Sandeha Ghor Maner Duar Khulbona Go

Sandeha ghor maner duar
Khulbona go khulbona
Bishwa prabhur sneha plaban
Bhulbona go bhulbona