Gabhir Nishai Ghure Berai Ami Kanna

Gabhir nishai ghure berai
Ami kanna deshe
Tabu mago dhanya halem
Tomai bhalobese