Bhitare Nayak Bahire Palak He Mor Param

Bhitare nayak bahire palak
He mor param prabhu
Jeneo ekata keno je tomai
Hani go bidhata tabu