Balite Parina Chalite Parina

Balite parina chalite parina
Bina taba barabhoy
Pratidane mago eshana kebal
Joy hok taba joy