Goodbye, My Darkness-Mind

Goodbye, goodbye, goodbye,
My darkness-mind,
My darkness-vital
And my darkness-body.