5990. Each individual soul

Each individual soul
Is a harbinger
Of God’s reality-manifesting
Vision-Eye.