He Madal Swarger Dhrubha Rath Aloker

He madal swarger
Dhruba rath aloker
Sat bon sat rishi
Sat nadi dibanishi
Sat sur sumadhur
Sat lok hiya pur
Sapta sindhu aji
Sapta ranger majhi
Sapta tirtha sar
Jaya mandira dwar
Eso eso satbar
Chalo ghuri bidhatar
Ananda niketan
Dur amarar dhan