Kundalini Ma Devi Parameshwari

Kundalini kundalini kundalini kundalini
Ma devi parameshwari
Ida pingala shushumna
Muladhara svadistana manipura anahata
Vishudha agna sahasra
Lam lam lam, vam vam vam,
Ram ram ram, yam yam yam,
Ham ham ham, aum aum aum,
Supreme