Parer Lagiya Marane O Sukh Nijer Lagiya

Parer lagiya marane o sukh
Nijer lagiya pijushe o sukh
Prabhur lagiya sima asimai
Amar amire prabhu jena sada pai