Ami Habo Ebar Nirudhesh

Ami habo ebar nirudhesh
Amar amir habe aji shesh
Ami habo ebar nirudesh
Chaowa paowar parapare
Sudur desher mukti dware
Prabhur lagi raibo animesh