Atit Pichhe Atit Michhe Egiye Chal Egiye

Atit pichhe atat michhe
Egiye chal egiye chal
Dub diye dekh phute ache
Hridaye tor sahasradal