Ila Nirvik Ila Nirvik Pranadhika Pranadhik

Ila nirvik ila nirvik
Pranadhika pranadhik
Ek sathe chale
Kathati na bale
Param prabhur pane
Ananta sandhane