Akash Batas Chandra Taraka Dake

Akash batas chandra taraka dake
Nahi jani hai sara dibo prabhu kake
Kan pete achi shunite prabhur bani
Rakhibo hridaye tahar charan khani