Jete Nahi Dibo.. Kannar Dheu Tule Taba

Jete nahi dibo jete nahi dibo
Jete nahi dibo
Kannar dheu tule taba paye
Sahasa bandhibo