Pran Gabhire Amar Tare Rakhal Raja Aj

Pran gabhire amar tare
Rakhal raja aj
Ek nimeshe nibe amar
Agyanatar saj