Shakti Pujari Nirvik Kaya Kothai Aji Kothai

Shakti pujari nirvik kaya
Kothai aji kothai aji
Shudhu ache ek ghora samudra
Nai je tari nai je majhi