Tanu Mana Pran Sada Hoiran Hriday

Tanu mana pran
Sada hoiran
Hriday satata
Karme lipto
Atmar joy
Mor parichoy