Durbalata Bhitar Mane

Durbalata bhitar mane
Chanchalata bahir mane
Krandane rato tader sane

Sri Chinmoy, O forgiveness-ocean, Manifestation-Glow, 1993