Bhranta Manas Shranta Na Hale

Bhranta manas shranta na hale
Shanti kemane pabo go jibane

Sri Chinmoy, O Forgiveness-Ocean, Manifestation-Glow, 1993