God Is All Gratitude

God is all Gratitude to His Compassion.
Param prabhur bhitar bahir tar karunar kache kritagya