Shun Wrong Thoughts

Shun wrong thoughts, shun.
Shun base deeds, shun.
Animesh chitte gaho prabhur jaya gan