Dyuloke Bhuloke Jibane Marane Gahi Jena

Dyuloke bhuloke jibane marane gahi jena taba maha bijoyer gan
Nahi jeno bhuli janani tomar sneha kripa ar khama aphuran