Gahi Gan Gahi Gan Paramer Jaya Gan

Gahi gan gahi gan
Paramer jaya gan
Rakhi more puta chite paramer pada tale
Dure rakhi sandhya anrita pale pale