Jibaner Bhore Cheyechhi

Jibaner bhore cheyechhi tomare maraner sanjhe peyechhi
Antara bhela alo parabare sakal jatana bhulechhi
Kalpana nahe shudhu bastab
Shanta hriday nai kalarab
Khudra parane mahater lila dekhibare ami cheyechhi
Rupantarer alor banshari na jani kemane peyechhi

Sri Chinmoy, Garden of love-light, part 2, Aum Press, Puerto Rico, 1975