Chahi Tomar Pane Barai Abhimane

Chahi tomar pane barai abhimane
Chahi tomar pane jadio timir tane
Chahi tomar pane asha bhara prane
Chahi tomar pane mukti shikhar gane

Sri Chinmoy, Garden of love-light, part 2, Aum Press, Puerto Rico, 1975