Amar Ankhir Asim Gehe Dharar Ankhi Raje

Amar ankhir asim gehe dharar ankhi raje
Prati jiber kanna hasi nitya praner baje
Ami ajar amar ami simar majhe tabu
Sabai sathi amar jani ami amar prabhu

Sri Chinmoy, Garden of love-light, part 2, Aum Press, Puerto Rico, 1975