Ja Kichu Jabar Jabe

Ja kichhu jabar jabe
Tabu kena kandi hai
Dibanishi bedanai
Ja kichhu pabar pabo
Chahi ar nahi chahi
Tabu ananda nahi