Kalpana Diye Je Kare Srijan Bhabishyater

Kalpana diye je kare srijan bhabishyater byatha
Kemane se pabe e jibane kabhu madhumoy nirabata
Jaha achhe sathe taha amader jaha nai lagibena
E gopan katha je manab jane se je kabhu kandibena