Churna Kare Amar Praner

Churna kare amar praner shata khudra asha
Ankhimani gabhir karo tomar bhalobasa
Tomar lagi dharar buke amar asa jaowa
Tomar alor purnata je amar sakal paowa