Nabin Barasha Nabin Barasha

Nabin barasha nabin barasha
Parane enechho asim harasha
Amarar dak prashanti barabhoy
Alo saranir alor jatri
Abachetanar timir ratri
Bilupta aji mora chira akkhoy
Kothai dainya kothai klanti
Dure bahudure manas bhranti
Usha debabala samukhe moder raje
Ananda ghana kagol dipti
Moder akuti moder tripti
Param pitar banshari hridaye baje