Bidai Bela Hiyar Khela

Bidai bela hiyar khela
Ebar suru habe
Premer nishan urbe aji
Bandhan hara nabhe
Rabi shashi amar chetan
Asimatar gopan ratan
Bishwa prabhur charana khani
Dur amarar ashish bani
Mukti plaban sudha niloy
Jukta moder bhabe

Sri Chinmoy, Garden of love-light, part 1, Aum Press, Puerto Rico, 1974